DE LEIDENDE PRODUCENT EN INNOVATOR IN DE
WERELD IN LANDBOUWVERVOERBANDEN
BROEKEMA STEUNT DE MENSEN DIE
ALLE MENSEN STEUNEN
BROEKEMA IS DIVERSIFIEREND, VOORZIENDE KWALITEIT
WAAR VERVOERSTOESTELLING NODIG IS
Pre­vious slide
Next sli­de

Inno­ve­ren is onze traditie 

Al meer dan 60 jaar ont­wik­kelt en pro­du­ceert Broe­ke­ma de bes­te kwa­li­teit trans­port­ban­den. Het Gro­ning­se pio­niers­be­drijf is inmid­dels wereld­wijd uit­ge­groeid tot spe­ci­a­list in op maat gemaak­te toe­pas­sin­gen voor de land­bouw, vis­se­rij en indu­strie. Het bedrijf expor­teert 90% van de pro­duc­ten naar maar liefst 40 lan­den. Broe­ke­ma staat inter­na­ti­o­naal bekend om haar tech­ni­sche inno­va­ties, zorg­vul­di­ge dienst­ver­le­ning en leve­rings­be­trouw­baar­heid. Goed voor de onder­ne­mer, eco­no­mie en ook nog eens goed voor het mili­eu. Niet voor niets zeg­gen Ame­ri­ka­nen: “Ask for Broekema.”

Nieuws

De tech­ni­ci in ons labo­ra­to­ri­um zijn voort­du­rend op zoek naar manie­ren om het pro­duc­tie­pro­ces te ver­be­te­ren. Even­tu­e­le aan­kon­di­gin­gen over waar en wan­neer Broe­ke­ma haar laat­ste inno­va­ties op beur­zen zal pre­sen­te­ren zal op deze pagi­na wor­den getoond. 
Fairs 2024 

SIMA

24.11 – 27.11.2024
in Parijs (Frank­rijk)
Broe­ke­ma B.V.

Covid-19 Contents