Waar Broe­ke­ma voor staat 

Pre­mi­um kwaliteit 

Broe­ke­ma heeft kwa­li­teit hoog in het vaan­del staan. Dat ver­taalt zich naar een modern sta­te-of-the-art machi­ne­park. Door con­ti­nu te inno­ve­ren en inves­te­ren heeft Broe­ke­ma de beschik­king over pro­duc­tie­mid­de­len met de nieuw­ste tech­no­lo­gie. Broe­ke­ma staat zo garant voor de pre­mi­um qua­li­ty die klan­ten van onze pro­duc­ten gewend zijn. Broe­ke­ma is groot gewor­den in Gro­nin­gen door van de bes­te grond­stof­fen – rub­ber, plas­tic, staal- uit de hele wereld zelf tech­ni­sche toe­pas­sin­gen te maken. Het bedrijf heeft een groot en trouw net­werk van toeleveranciers. 
/broekema/about-us/what-broekema-stands-for/
artemis/products/conveying-sorting-systems/rubber-fabric-belts/

Lang­ste levensduur 

Broe­ke­ma is de eni­ge zeef­ban­den­fa­bri­kant die in staat is 100% gehar­de spij­len te leve­ren. Deze spij­len wor­den gepro­du­ceerd uit hoog­waar­dig ver­en­staal, met een opti­ma­le rek­grens en trek­sterk­te. De gepa­ten­teer­de Broe­ke­ma-spij­len heb­ben een lan­ge­re levens­duur en zijn ster­ker. Dat bete­kent dat ze een hoger ren­de­ment geven, omdat er bij­voor­beeld snel­ler gere­den kan wor­den met de rooi­ma­chi­ne of dat er meer grond op de rooi­mat gaat. Er treedt min­der breuk op en de Broe­ke­ma-band zal dus uit­ein­de­lijk lan­ger mee­gaan. Machi­ne­bou­wers in de zwaar­de­re toe­pas­sin­gen, zoals bie­ten­rooi­ers, wer­ken daar­om ook met zeef­ban­den van Broekema. 

Hoog­ste rendement 

Broe­ke­ma wil niet de goed­koop­ste in de markt zijn, wel de bes­te. De tech­niek van Broe­ke­ma onder­scheidt zich, omdat de toe­pas­sin­gen gericht zijn op het uit­ein­de­lij­ke oogstren­de­ment. De com­bi­na­tie van een extra lan­ge levens­duur met de hoog­ste oogst-opbrengst, de zoge­naam­de ‘field yield’ is uit­ein­de­lijk ver­uit de bes­te keu­ze. Neem onze sui­ker­riet­band, na uit­voe­ri­ge veld­tests is geble­ken dat deze band niet alleen effi­ci­ën­ter oogst, maar ook meer dan 4.000 draai­uren kan maken. 
tractors working in the field Carpathians. Ukraine Europe
/broekema/about-us/what-broekema-stands-for/

Oplos­sings­ge­richt­heid

In het Veen­dam­mer test­la­bo­ra­to­ri­um wor­den tech­nisch hoog­staan­de, klant­ge­rich­te oplos­sin­gen ont­wik­keld. Broe­ke­ma speelt – al sinds de oprich­ting – samen met de machi­ne­fa­bri­kan­ten in op kan­sen, toe­kom­sti­ge behoef­tes en ver­wach­tin­gen. Goed con­tact met klan­ten en het uit­ge­brei­de dea­ler­net­werk zor­gen er ook voor dat Broe­ke­ma weet wat de eind­ge­brui­ker nodig heeft. Broe­ke­ma kan hier­door steeds ver­nieu­wend blij­ven. Het bedrijf heeft vele paten­ten van suc­ces­vol­le toe­pas­sin­gen op zijn naam staan – alleen al bin­nen het moe­der­be­drijf JÄGER Group meer dan 100 paten­ten – die het fun­da­ment van het bedrijf vormen. 

Betrouw­baar­heid

Broe­ke­ma onder­houdt goe­de rela­ties met de klan­ten, de dea­lers en pro­du­cen­ten. Zij erva­ren al meer dan 50 jaar dat Broe­ke­ma eer­lijk en betrouw­baar is. De samen­wer­king met de JÄGER Group heeft de con­cur­ren­tie­po­si­tie van Broe­ke­ma ver­sterkt en de moge­lijk­he­den ver­groot voor nieu­we ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van rub­ber, kunst­stof en metaal. Broe­ke­ma is daar­door veel meer dan alleen een leve­ran­cier van trans­port­ban­den: het is een betrouw­ba­re, mee­den­ken­de ont­wik­ke­lings­part­ner. Broe­ke­ma is boven­dien ISO 9001:2015 gecer­ti­fi­ceerd en garan­deert, door het con­se­quen­te gebruik van het Broe­ke­ma Mana­ge­ment Sys­teem, een hoog kwa­li­teits- en con­tro­le niveau. Gedu­ren­de het gehe­le pro­duc­tie­pro­ces wor­den op belang­rij­ke momen­ten kwa­li­teits­checks uit­ge­voerd. Door de cer­ti­fi­ce­ring en jaar­lijk­se audits wordt de hoge stan­daard die Broe­ke­ma ken­merkt gedo­cu­men­teerd en meetbaar. 
Machinepark

Covid-19 Contents