Over ons

Broe­ke­ma is een inter­na­ti­o­na­le onder­ne­ming voor tech­ni­sche toe­pas­sin­gen in ver­schil­len­de sec­to­ren. Het bedrijf bestaat sinds 1955 en is van­af 2015 ISO 9001 gecer­ti­fi­ceerd. Het eer­ste pro­duct dat het bedrijf ont­wik­kel­de en pro­du­ceer­de was een instant suc­ces en een kata­ly­sa­tor voor de hele land­bouw­me­cha­ni­sa­tie. Deze inno­va­tie­ve trans­port­band werd gemaakt van het bes­te rub­ber en staal. Nog steeds werkt Broe­ke­ma met pre­mi­um grond­stof­fen. Met hoog­staan­de kwa­li­teits­ei­sen vindt de pro­duc­tie alleen plaats in Duits­land, Neder­land en Ame­ri­ka. Met ves­ti­gin­gen op meer­de­re con­ti­nen­ten is Broe­ke­ma inmid­dels een ech­te wereld­spe­ler. Onge­veer 90% van de pro­duc­ten wordt geëx­por­teerd naar meer dan 40 lan­den. Broe­ke­ma is onder­deel van het Duit­se fami­lie­be­drijf de JÄGER Group. 

Pro­duc­ten

Broe­ke­ma pro­du­ceert en levert zeef­ban­den en bij­be­ho­ren­de aan­drijf­com­po­nen­ten. Toe­pas­sin­gen en reser­ve­on­der­de­len voor rooi- en oogst­ma­chi­nes. Was­in­stal­la­ties. Onder­de­len voor pro­ce­s­lij­nen in de ver­wer­ken­de indu­strie en spe­ci­fie­ke rol­len, tand­wie­len en schar­nie­ren. We heb­ben heel wat stan­daard pro­duc­ten op voor­raad, maar gezien de vele moge­lij­ke oplos­sin­gen voor elke unie­ke situ­a­tie raden wij aan con­tact op te nemen met onze sales afde­ling voor ver­der advies. Bekijk hier een over­zicht van de pro­duc­ten op de web­si­te of down­load de Broekemaproducten-app. 

Haal de app nu:

Part­ners

Broe­ke­ma gaat graag samen­wer­kings­ver­ban­den aan met pro­du­cen­ten van A‑merken. Zo ver­ster­ken ver­schil­len­de kwa­li­teits­pro­duc­ten elkaar. Van­uit co-cre­a­tie wor­den met de eigen R&D‑afdeling en het test­lab, samen met de klant de bes­te oplos­sin­gen voor spe­ci­fie­ke pro­ble­men gecre­ëerd. Tot en met tes­ten in het werk­veld. Geïn­te­res­seerd in de moge­lijk­he­den? Laat het weten via info@broekema.nl, dan wordt er con­tact met u opgenomen.

JÄGER Group

In 1997 dient een samen­wer­king met de JÄGER Group zich aan. Dit Duit­se fami­lie­be­drijf is 1947 begon­nen is met rub­ber trans­port­ban­den en wereld­spe­ler in mecha­ni­sa­tie­tech­niek. Natuur­lijk ken­nen de twee onder­ne­mers­fa­mi­lies – ope­re­rend in dezelf­de bran­che – elkaar al jaren. Ze heb­ben ook nog eens dezelf­de bedrijfs­fi­lo­so­fie. Aan­slui­ting bij de JÄGER Groep is een logi­sche vol­gen­de stap voor Broe­ke­ma. Met dit moe­der­be­drijf wordt de goe­de naam die Broe­ke­ma heeft opge­bouwd extra onder­streept en vormt het een soli­de basis onder een toch al ster­ke wereldspeler. 
Geschäftsführung der JÄGER Group auf Treppe
Geschäftsführer Johan Adrichem

Mana­ge­ment

Broe­ke­ma wordt geleid door een team met zeer veel erva­ring. De Neder­land­se direc­tie wordt gevoerd door Johan Adri­chem. De boek­hou­ding, finan­cie­ring en con­trol­ling staat onder lei­ding van André Klin­ken­berg. Inkoop en mate­ri­aal­plan­ning wordt aan­ge­stuurd door Arjan Mul­der. Pro­duc­tie en engi­nee­ring valt onder de ver­ant­woor­de­lijk­heid van Reint Pot. Het mana­ge­ment­team wordt onder­steund door een vak­kun­dig team van Sales Mana­gers onder lei­ding van Tom Gier­veld en onze vak­lie­den staan onder lei­ding van pro­duc­tie mana­ger Coen den Her­tog. Wat betreft onze pro­duc­tie loca­ties in Min­ne­so­ta en Cali­for­nia, USA onze CEO is Jeff Eilers. 

Covid-19 Contents