Onze Toe­pas­sin­gen

Ver­schil­len­de machi­nes en instal­la­ties draai­en lan­ger en beter door Broe­ke­ma-onder­de­len. Denk daar­bij aan machi­nes voor het ver­wer­ken van de oogst: het rei­ni­gen; sor­te­ren en trans­por­te­ren. Deze toe­pas­sin­gen wor­den ook gebruikt bij bij­voor­beeld boxen­vul­lers en veevoermixers. 

Indu­stri­ë­le toe­pas­sin­gen voor machi­nes en instal­la­ties zoals: 

Rei­ni­gen en was­sen van de oogst
Sor­te­ren, trans­por­te­ren en afvoeren
Boxen­vul­lers
Tur­fen graszodenwinnin
Rei­ni­gen van stranden
Vis­se­rij
Vee­voer­mixer

Rooi‑, zeef- en afvoerbanden 

De belang­rijk­ste toe­pas­sin­gen van onze spij­len­zeef­ban­den zijn de rooi‑, zeef- en afvoer­ban­den, zoals die wor­den gemon­teerd op rooi- en oogst­ma­chi­nes voor: 
Aard­ap­pe­len
Sui­ker­bie­ten en bietenloof 
Bie­ten, radijs­jes, rapen
Zil­ver­ui­tjes en gewo­ne uien 
Wor­te­len, prei, selderij
Gin­seng, cas­sa­ve, maïs
Toma­ten, pom­poe­nen, meloenen
Alle soor­ten noten
Alle soor­ten bloembollen
Boom­vruch­ten: appels etc.
Schelp­die­ren
Ste­nen
Kolen, schor­se­ne­ren, witlofpennen

Covid-19 Contents