Pro­ble­men oplossen

In de loop der jaren heb­ben wij enorm veel erva­ring opge­daan – door te inno­ve­ren, maar ook door te leren van pro­ble­men die wij in ons dage­lijks werk zijn tegen­ge­ko­men. Hier­on­der vindt u een lijst van veel voor­ko­men­de pro­ble­men en moge­lij­ke oplos­sin­gen. Staat uw pro­bleem er niet bij, neem dan con­tact op met ons ser­vi­ce cen­ter. Wij hel­pen u graag ver­der. Is er geen oplos­sing voor­han­den, dan gaan we samen op zoek naar een oplos­sing met behulp van onze R & D afdeling. 

Mijn rol­lers zit­ten vast
Vuil en water in de lagers > Eco dri­ve lagers

PVC-band­jes schui­ven naar links en naar rechts en gaan kapot / Stu­rings­pro­ble­men
Full ser­vi­ce belting

Rie­men rot­ten weg
Water dringt in weef­sel (rie­men) > Hydro belt

Extre­me slij­ta­ge op spij­len (voor­al op de plet)
Vol­le­dig door­ge­har­de spijlen

Bre­ken­de over­lap­pen
Over­be­las­ting riem­ver­bin­ding (over­lap) > Hel­per belt

Pro­ble­men met aan­drij­ving (te groot/te klein tand­wiel)
Gelas­te tandwielen

Stan­daard­op­los­sing niet geschikt
Con­tact met R&D‑afdeling

Zwa­re ele­va­tor met spij­len
Licht­ge­wicht elevator

Gebro­ken spijl mon­te­ren in het veld
Pilot bolt

Gescheur­de riem
Quick fix solutions

Te gro­te door­val tus­sen spij­len
Twinspij­len

Te zwaar belas­te ver­bin­din­gen
DLS (Dura­ble Lapjoint Solutions)

Riem­breuk of dyna­misch hoge belas­ting
End­less wrap

Wil je geen bepla­ting, maar wel mee­lo­pen­de zij­kant
Acti­ve Side Pro­tec­ti­on (ASP)

Vol­doet stan­daard rub­ber niet? 

Wij heb­ben veel ken­nis over rub­ber, neem con­tact met ons op, zodat we een spe­ci­aal meng­sel op maat voor uw toe­pas­sing kun­nen bespreken. 

If you have any other ques­ti­ons, plea­se contact

Covid-19 Contents