Hoe wij werken

Slim­me innovatie

Broe­ke­ma heeft een pas­sie voor inno­va­tie. Niet alleen met de eigen klan­ten, maar ook bin­nen de groep wordt er veel aan­dacht besteed aan func­ti­o­ne­le inno­va­ties die in het veld het ver­schil maken. Met eigen hack­a­thons over meer­de­re lan­den en de inter­ne inno­va­tie-awards borgt Broe­ke­ma inno­va­tie in de haar­va­ten van het bedrijf. Of het nu de Eco Dri­ve-inno­va­tie betreft, tri­ple rods-oplos­sing of eind­loos gewik­kel­de ban­den die min­der snel bre­ken: ieder jaar opnieuw rol­len er paten­ten van de band. 
/broekema/how-we-work/
Mitarbeiter im Vertrieb

De kracht van co-creatie 

Met het eigen R&D cen­ter in Neder­land en Ame­ri­ka wordt er inten­sief samen­ge­werkt met klan­ten om te komen tot de bes­te oplos­sing voor spe­ci­fie­ke vra­gen. Broe­ke­ma is offi­ci­eel part­ner van vele gro­te namen in de diver­se sec­to­ren en werkt aan geïn­te­greer­de modu­le oplossingen. 

Leve­rings­be­trouw­baar­heid

Broe­ke­ma staat bekend om de uit­ste­ken­de ser­vi­ce, bij­voor­beeld door QRM (Quick Res­pon­se Manu­fac­tu­ring). Broe­ke­ma heeft QRM omarmd als bedrijfs­stra­te­gie en richt zich daar­om op het opti­ma­li­se­ren van de work­flow, het ver­ho­gen van de reac­tie­snel­heid en flexi­bi­li­teit. Broe­ke­ma doet dit door: het cross-func­ti­o­neel inzet­ten en oplei­den van men­sen; het opti­maal orga­ni­se­ren van werk en door het inzet­ten van klei­ne pro­ject­teams. Ook heeft Broe­ke­ma twee gro­te fabrie­ken in Ame­ri­ka om zo wereld­wijd betrouw­ba­re ser­vi­ce met snel­le lever­tij­den te kun­nen garanderen. 
/broekema/how-we-work/
Brick production. New bricks on a conveyor belt at a brick factory

LAURENS DE WINTER 

Mts. De Win­ter, Oude­schans NL

“Tij­dens het oog­sten van sja­lot­ten bleek de steek­mat te grof. Broe­ke­ma advi­seer­de een fij­ne­re maat. Dank­zij Broekema’s snel­le leve­ring van deze fij­ne­re steek­mat kon­den we snel weer ver­der met rooien.”

red tractor with trailer cleaner cleaning sand

MICHAEL GAMMON

Stan­den Engi­nee­ring, Ely UK

“We wer­ken al 30 jaar met Broe­ke­ma en zijn zeer tevre­den over het hoge ser­vi­ce­ni­veau dat het bedrijf biedt. We heb­ben onlangs – bij­voor­beeld – een aan­vraag gedaan voor twee nieu­we ont­wer­pen voor trans­port­ban­den. Broe­ke­ma heeft gede­tail­leer­de teke­nin­gen gemaakt, werk­be­zoe­ken afge­legd en ons steeds goed geïn­for­meerd over het pro­ject. Dit heeft geleid tot een pri­ma eind­pro­duct: twee ver­nieuw­de ont­wer­pen, waar we meer dan tevre­den over zijn.” 

PIET REGNERUS

REMA Envi­ron­men­tal Machinery

“Kor­te lij­nen, no-non­sen­se en mee­den­kend type­ren onze samen­wer­king met Broe­ke­ma. Als leve­ran­cier van een essen­ti­eel onder­deel van de berm­rei­ni­ger ver­trou­wen wij op de des­kun­dig­heid van Broekema.”

 
 
Müllabfuhr im Herbst

LEN MATTHIESON

“EA Broe­ke­ma is al 30 jaar een belang­rij­ke toe­le­ve­ran­cier van SFM Tech­no­lo­gy Ltd. Uit eigen erva­ring en die van onze klan­ten weten we dat Broekema’s pro­duc­ten van hoge kwa­li­teit zijn en extreem goed pres­te­ren in onze machi­nes. Het is een genoe­gen om met Broe­ke­ma te wer­ken en we kij­ken uit naar een voort­zet­ting van die samen­wer­king in de toekomst.”

Duur­za­me mili­eu­vrien­de­lij­ke oplossingen 

Fruit­kwe­ke­rij
Broe­ke­ma heeft een schud­ma­chi­ne ont­wik­keld die rij­pe van onrij­pe sinaas­ap­pels scheidt, bloe­sems niet bescha­digt en klei­ne die­ren beschermt. Goed voor het mili­eu en goed voor de opbrengst per hectare.

Afval­ver­wer­king
Hoe kun je meer papier­af­val afvoe­ren? Met een Broe­ke­ma-band in de vracht­wa­gen die de lading ver­schuift, ver­snip­pert en samen­perst. Dit scheelt 30–40% laad­ver­mo­gen: dit bete­kent min­der rit­ten en dus ook veel min­der CO2-uitstoot.

Steen­fa­briek
Een steen­fa­briek voert met een water­stroom klei­resten af voor her­ge­bruik. Dat pro­ces kost hon­derd­dui­zend liter water per jaar. Door de ont­wik­ke­ling van de meest robuus­te en zwa­re trans­port­band in de geschie­de­nis van Broe­ke­ma, is deze water­ver­spil­ling voorbij.

Strand­schoon­maak
Beach clea­ners van Broe­ke­ma maken elk jaar kilo­me­ters strand schoon. Dat is goed voor het mili­eu en wordt zeer gewaar­deerd door toeristen.

Schoon­maak
Sinds Broe­ke­ma de aan­drijf­ket­ting in de straat­ve­gers ver­van­gen heeft voor een aan­dri­ijf­riem, zijn er geen klach­ten meer over geluidsoverlast.

Produktion der Broekema in Amerika

Covid-19 Contents