Indu­strie­ën

Broe­ke­ma levert toe­pas­sin­gen en onder­de­len aan ver­schil­len­de sec­to­ren, onder ande­re de land­bouw, vee­teelt en vis­se­rij. Ook de voedsel‑, afval­ver­wer­kings- en strand­schoon­maak­in­du­strie maakt gebruik van tech­niek van Broekema. 

Oog­sten van gewassen 

Broe­ke­ma heeft een revo­lu­tie teweeg gebracht in het oog­sten van gewas­sen door de ket­tin­gen op oogst­ma­chi­nes te ver­van­gen door rub­be­ren rie­men. Dit ver­min­dert slij­ta­ge, stil­stand en helpt om de veld­op­brengst op peil te hou­den van­we­ge de flexi­bi­li­teit van onze oplos­sin­gen (het ver­klei­nen van de tus­sen­ruim­te voor klei­ne­re gewas­sen met de twin- of tri­ple­rod, het gebruik van onze hel­per­band voor het bre­ken van rie­men, of het snel kun­nen repa­re­ren van los­se stan­gen met onze gepa­ten­teer­de pilot bouten). 
Agricultural vehicle harvesting sugar beets
ernte

Voed­sel­ver­wer­king

Pinda’s
Omdat de noten van onder de grond moesten wor­den opge­gra­ven om geoogst te kun­nen wor­den bra­ken de ket­tin­gen op de rooi­ma­chi­nes heel gemak­ke­lijk. Onze rie­men wer­ken nog beter met een beet­je vuil ertus­sen, zodat er geen scha­de is aan de machi­ne en de opbrengst veel hoger is. Dit is slechts één van de maat­werk­op­los­sin­gen die wij heb­ben ont­wik­keld met een spe­ci­fie­ke toe­pas­sing in gedach­ten. Benieuwd wat wij voor u kun­nen bete­ke­nen? Neem con­tact met ons op!

Boom­gaar­den
Broe­ke­ma heeft een machi­ne uit­ge­von­den die de rij­pe sinaas­ap­pels voor­zich­tig uit de boom schudt, ter­wijl het onrij­pe fruit en de bloe­sems onaan­ge­tast blij­ven en de klei­ne die­ren en rep­tie­len die in de boom­gaar­den leven onge­deerd blij­ven. Goed voor de natuur en houdt de opbrengst van het veld hoog.

Brick production. New bricks on a conveyor belt at a brick factory

Steen­fa­briek

Een bak­steen­fa­briek voert de klei­resten af voor her­ge­bruik. Dit pro­ces kost hon­derd­dui­zen­den liters water. Door de ont­wik­ke­ling van de meest robuus­te en zwa­re trans­port­ban­den in de geschie­de­nis van Broe­ke­ma behoort deze ver­spil­ling tot het verleden. 
red tractor with trailer cleaner cleaning sand

Strand

De strand­rei­ni­gers van Broe­ke­ma rui­men het afval van hon­der­den kilo­me­ters strand op dat door zon­aan­bid­ders is ach­ter­ge­la­ten en is aan­ge­spoeld. Dat is goed voor het mili­eu en de toe­rist waar­deert het ook. 
Müllabfuhr im Herbst

Afval­be­heer

Hoe past er meer (papier)afval in een vracht­wa­gen? Met een Broe­ke­ma-band die de lading ver­schuift en aan­drukt tij­dens het ver­za­me­len. Dit maakt het moge­lijk om tot 40% meer afval te ver­voe­ren, dus min­der rit­ten en min­der CO2 uitstoot. 
Maschine für die Strandreinigung

Stra­ten

Sinds Broe­ke­ma de aan­drijf­ket­tin­gen heeft ver­van­gen door een riem op gemeen­te­lij­ke straat­ve­gers in Ita­lië zijn er geen geluids­klach­ten meer en is de levens­duur van de ban­den en machi­nes omhoog gegaan. 
A herd of cows inside a dairy farm eating grass and hay, drinking water

Vee­hou­de­rij

Onze inge­ni­eurs bedach­ten een riem voor het voe­de­ren van vee. De boe­ren gebruik­ten zeer zwaar belas­te, door ket­tin­gen aan­ge­dre­ven rie­men om hun koei­en van voer te voor­zien. De koei­en wer­den onrus­tig van het lawaai en daar­door daal­de de melk­pro­duc­tie. Nadat Broe­ke­ma de nieu­we riem had geïn­stal­leerd waren de koei­en veel rus­ti­ger en ging de melk­pro­duc­tie omhoog. 

Covid-19 Contents