Wer­ken bij Broekema 

Werk­om­ge­ving

Broe­ke­ma heeft op ver­schil­len­de loca­ties in Neder­land, Duits­land en Ame­ri­ka meer dan 150 men­sen in dienst. En ook al houdt Broe­ke­ma van tra­di­tie, inno­va­tie staat boven alles. Daar­om krijgt een Broe­ke­ma-werk­ne­mer vol­doen­de tijd voor per­soon­lij­ke ontwikkeling. 

Cur­sus­sen

Werk­ne­mers van Broe­ke­ma heb­ben elk hun eigen exper­ti­se en krij­gen de kans zich door te ont­wik­ke­len in hun vak­ge­bied. Door te luis­te­ren naar klan­ten, maar ook door bedrij­ven te bezoe­ken, ziet het per­so­neel wat nodig is voor een opti­ma­le bedrijfs­voe­ring. Broe­ke­ma sti­mu­leert door- en bijscholing. 
/broekema/career/

Vaca­tu­res

Aan de werk­ne­mers biedt het bedrijf een vei­li­ge, pret­ti­ge werk­om­ge­ving met goe­de ont­plooi­ings­mo­ge­lijk­he­den. Wil je ook deel uit­ma­ken van het Broe­ke­ma-team? Kijk dan bij de vaca­tu­res of stuur een open sol­li­ci­ta­tie via deze link. Neem voor meer infor­ma­tie con­tact op met de afde­ling P&O via tele­foon­num­mer 0598–696434

Sta­ges

Broe­ke­ma vindt het belang­rijk dat er con­tact is tus­sen het werk­veld en oplei­din­gen bin­nen het vak­ge­bied. Door weder­zijd­se ont­moe­tin­gen blij­ven the­o­rie en prak­tijk elkaar voe­den. Eén van de manie­ren om dit te doen, is het aan­bie­den van sta­ge­plaat­sen. Broe­ke­ma is een erkend leer­be­drijf en biedt jaar­lijks plaat­sen aan voor bbl-leer­lin­gen in de rich­ting Metaal en Mecha­nisch Ope­ra­tor. Daar­naast zijn er ook sta­ge­mo­ge­lijk­he­den voor bol-leer­lin­gen, hbo- en wo-stu­den­ten. Inte­res­se in een sta­ge­plaats bij Broe­ke­ma? Stuur dan een brief per e‑mail naar sollicitaties@broekema.nl

/broekema/career/

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

Broe­ke­ma han­teert bij de wer­ving en selec­tie van nieu­we mede­wer­kers een aan­tal regels. Zo wil Broe­ke­ma een sol­li­ci­tant alle infor­ma­tie bie­den die nodig is om een reëel beeld te krij­gen van de func­tie en onze orga­ni­sa­tie. Er is ook altijd gele­gen­heid om nade­re infor­ma­tie te vra­gen. Broe­ke­ma hecht waar­de aan het bescher­men van uw pri­va­cy en gaat zorg­vul­dig en ver­trou­we­lijk met uw gege­vens om. De gege­vens van de sol­li­ci­tant zal Broe­ke­ma ver­wer­ken op de manier zoals die in de pri­va­cy­ver­kla­ring is omschreven.

videoconference_via_laptop

Sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek

De uit­no­di­ging voor een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek wordt in de regel min­stens één week vóór het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek ver­zon­den. In de uit­no­di­gings­brief staan o.a. datum, tijd­stip en plaats van het gesprek, de namen en func­ties van de gespreks­part­ners. Door­gaans vin­den er twee sol­li­ci­ta­tie­ge­spreks­ron­des plaats. Als Broe­ke­ma refe­ren­ties nodig heeft, is dat pas in de eind­fa­se van de pro­ce­du­re. Uiter­aard vraagt Broe­ke­ma hier­voor altijd van­te­vo­ren toestemming.

Mocht u na de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re niet voor de func­tie in aan­mer­king komen, dan ont­vangt u een schrif­te­lij­ke en gemo­ti­veer­de afwij­zing. Ook stel­len we u in de gele­gen­heid om tele­fo­nisch infor­ma­tie op te vra­gen over de afwij­zing. Uw per­soon­lij­ke gege­vens wor­den direct na het slui­ten van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re ver­nie­tigd. Als u dat wilt, kun­nen uw gege­vens wor­den bewaard voor het geval zich een ande­re func­tie voor­doet die past bij uw profiel.

Covid-19 Contents