Wita­my w Jäger Pol­ska Sp. z o.o.

Nasz zakład zlo­ka­li­zo­wa­ny w Gry­fi­nie wytwa­rza wszel­kie­go rodza­ju ele­men­ty wyko­na­ne z gumy, sili­ko­nu oraz pla­sti­ku. Pro­du­ku­je­my rów­nież pro­duk­ty łączo­ne: guma + metal, guma + pla­stik. Na pod­sta­wie szki­ców, rysun­ków i pró­bek kreu­je­my roz­wią­za­nia od poje­dyn­czych ele­men­tów po kom­plet­ne zło­że­nia.

Aby mieć pew­ność, że speł­nia­my spe­cy­ficz­ne wyma­ga­nia klien­tów, wspól­nie opra­co­wu­je­my roz­wią­za­nia dla pro­ble­mów, przy­go­to­wu­je­my odpo­wied­ni plan wdro­że­nia i pro­duk­cji. Cały pro­ces pro­duk­cyj­ny pod­le­ga ści­słej kon­tro­li mają­cej na celu osią­gnię­cie naj­wyż­szych stan­dar­dów jako­ścio­wych.

Jeste­śmy dum­ni z bycia czę­ścią dzia­ła­ją­cej na całym świe­cie Gru­py JÄGER. Zatrud­nia­jąc ponad 1200 pra­cow­ni­ków w oko­ło 20 loka­li­za­cjach, dzia­ła­my w dzie­dzi­nie inży­nie­rii mecha­nicz­nej i insta­la­cyj­nej, tech­no­lo­gii ochro­ny śro­do­wi­ska, rol­nic­twa oraz poszu­ki­wa­nia ropy naf­to­wej. Pomi­mo dużej gru­py firm, zawsze dzia­ła­my lokal­nie, kon­cen­tru­jąc się na naszych pra­cow­ni­kach i regionie

/jaeger-polska/career/

Co ofe­ru­je­my

Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie pro­duk­cji i wie­dza tech­nicz­na czy­nią z nas sil­ne przed­się­bior­stwo o dużym poten­cja­le roz­wo­ju. Ści­sła współ­pra­ca z naszy­mi fabry­ka­mi w Niem­czech, Holan­dii i USA pozwa­la naszym pra­cow­ni­kom na cią­głe pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji i samo­re­ali­za­cję. Na roz­wój zaso­bów ludz­kich patrzy­my nie tyl­ko jako na instru­ment zapew­nie­nia efek­tyw­no­ści fir­my, ale tak­że na wła­sną odpo­wie­dzial­ność i podej­mu­je­my wie­le ini­cja­tyw, aby cie­szyć się satys­fak­cją naszych pra­cow­ni­ków. Pra­gnie­my zaofe­ro­wać Pań­stwu moż­li­wość roz­wo­ju karie­ry w naszej firmie. 

Jäger i jego rodzin­na filozofia 

Nasi pra­cow­ni­cy są jak nasi klien­ci w cen­trum uwa­gi. Zado­wo­le­nie naszych pra­cow­ni­ków w miej­scu pra­cy ma dla nas szcze­gól­ne zna­cze­nie. Doty­czy to rów­nież godze­nia pra­cy i życia rodzin­ne­go ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ochro­ny i pro­mo­cji zdro­wia. Ofe­ru­je­my ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy, pra­cę w nie­peł­nym wymia­rze godzin oraz licz­ne szko­le­nia. Naszą ofer­tę dopeł­nia sze­reg wyda­rzeń odle­głych od codzien­no­ści pra­cy. Przy­kła­dem może być corocz­ny tur­niej pił­ki noż­nej Arnold Jäger Cup lub tra­dy­cyj­ne świę­to­wa­nie Boże­go Naro­dze­nia w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze. Możesz stać się czę­ścią nasze­go zespo­łu dzię­ki odpo­wied­nie­mu prze­szko­le­niu i doświad­cze­niu zawodowemu. 

Roz­wój historyczny

Od 1994 roku Jäger jest obec­ny w Pol­sce jako klient. W roku 2015, po prze­ję­ciu wła­sne­go dostaw­cy, uru­cho­mio­na zosta­ła pro­duk­cja pro­duk­cję pro­duk­tów gumo­wych oraz połą­czeń guma + metal pod mar­ką Jäger Pol­ska. Nasz dyna­micz­ny roz­wój zaowo­co­wał powsta­niem nowo­cze­snej sie­dzi­by zlo­ka­li­zo­wa­nej w miej­sco­wo­ści Gry­fi­no, woje­wódz­two zachod­nio­po­mor­skie. Rok 2018 był kolej­nym prze­ło­mem dla fir­my, kie­dy to roz­po­czę­li­śmy pro­duk­cję ele­men­tów z two­rzyw sztucz­nych meto­dą wtry­sku. Stra­te­gicz­ne decy­zje wła­ści­cie­li oraz codzien­na pra­ca nad budo­wa­niem mar­ki jako pro­du­cen­ta zaowo­co­wa­ły podwo­je­niem sprze­da­ży w cią­gu ostat­nich 3 lat. 

Współ­pra­ca z regionem

Jeste­śmy roz­po­zna­wa­ni w regio­nie nie tyl­ko jako zaufa­ny pra­co­daw­ca, ale tak­że zaan­ga­żo­wa­ni w popra­wę warun­ków życia i pra­cy poza naszą fir­mą.

Umoż­li­wia­my uczniom Zespo­łu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Gry­fi­nie przy­go­to­wa­nie do zawo­du, prak­ty­ki w naszej fir­mie na sta­no­wi­sku „Ope­ra­tor Ser­wi­su Maszyn”.

Ści­śle współ­pra­cu­je­my z przed­szko­lem Gry­fiń­skich Kra­sna­la Hała­ba­ły. Dzię­ki temu dzie­ci naszych pra­cow­ni­ków mają moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich talen­tów i zainteresowań.

0
Icon Quick Facts Mitarbeiter

Pra­cow­ni­ków w
naszej fir­mie

0
/jaeger-polska/

Cer­ty­fi­ko­wa­ny zgod­nie z
DIN EN ISO 9001

Roz­pocz­nij z nami swo­ją karierę

Zostań teraz czę­ścią sil­ne­go zespołu!

Covid-19 Contents