Obrób­ka koń­co­wa, Kon­fek­cja i Logistyka

Pod koniec pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go czę­sto docho­dzi jesz­cze do obrób­ki koń­co­wej, dają­cej nastę­pu­ją­ce korzyści: 

Logi­sty­ka

Gwa­ran­tu­je­my naszym klien­tom dostęp­ność naszych pro­duk­tów, ponie­waż u nas nie ma wąskich gar­deł. W naszym nowo­cze­śnie wypo­sa­żo­nym cen­trum logi­stycz­nym w Isern­ha­gen (Niem­cy) mamy do dys­po­zy­cji 4200 mkw. Pozwa­la to na ponad 8500 wysy­łek mie­sięcz­nie i może­my wdra­żać zaawan­so­wa­ne kon­cep­cje logi­stycz­ne dla naszych klien­tów zgod­nie z wyma­ga­nia­mi rynku. 
Mitarbeitende in der Logistik mit Kartons

Covid-19 Contents