Nasze stan­dar­dy jakości

Naszą dekla­ra­cją jest naj­wyż­sza jakość, co znaj­du­je rów­nież odzwier­cie­dle­nie we wszyst­kich naszych pro­ce­sach i eta­pach pro­duk­cji. Nasza wie­dza tech­nicz­na oraz kom­pe­ten­cje eko­no­micz­ne i spo­łecz­ne sta­no­wią pod­sta­wę do samo­dziel­ne­go dzia­ła­nia. Dla­te­go nasze pro­ce­sy biz­ne­so­we z klien­ta­mi i part­ne­ra­mi roz­wo­jo­wy­mi cha­rak­te­ry­zu­ją się oso­bi­stą odpo­wie­dzial­no­ścią i cią­głym dosko­na­le­niem. Ide­al­nie zop­ty­ma­li­zo­wa­ne zarzą­dza­nie dostaw­ca­mi poma­ga naszym part­ne­rom zop­ty­ma­li­zo­wać ich wewnętrz­ne pro­ce­sy, a tym samym obni­żyć kosz­ty w całym łań­cu­chu dostaw. Nasi stra­te­gicz­ni dostaw­cy są regu­lar­nie kwa­li­fi­ko­wa­ni i audy­to­wa­ni oraz są zatwier­dze­ni przez wie­lu naszych klientów.

Cer­ty­fi­ka­ty

Nie­ustan­nie roz­wi­ja­my sie­bie i nasze pro­ce­sy, aby zawsze czer­pać z nich to, co naj­lep­sze dla naszych klien­tów i dostaw­ców. Aby to zapew­nić, Jäger Pol­ska Spół­ka z o.o. posia­da cer­ty­fi­kat DIN EN ISO 9001:2015!

/jaeger-polska/
Messung der Dicke von Gummiprodukten

Filo­zo­fia zero defektów

Od począt­ku suk­ces Gru­py JÄGER opie­rał się na pro­fe­sjo­nal­nym doradz­twie tech­nicz­nym, wszech­stron­nej wie­dzy o mate­ria­łach, pla­no­wa­niu z wyprze­dze­niem, zapew­nie­niu jako­ści i opty­mal­nym roz­wo­ju pro­duk­tów. Nasze port­fo­lio pro­duk­tów i nasze kom­pe­ten­cje zawsze rosły wraz ze spe­cy­ficz­ny­mi wyma­ga­nia­mi naszych klien­tów. Aby zapew­nić Pań­stwu wyso­kiej jako­ści pro­ce­sy i pro­duk­ty, w Jäger Pol­ska kie­ru­je­my się filo­zo­fią zero defek­tów. W taki spo­sób wszyst­kie nasze pro­ce­sy w sprze­da­ży, roz­wo­ju pro­duk­tu i pro­duk­cji są zgod­ne z zasa­dą „zero defek­tów”. Celem jest cał­ko­wi­te unik­nię­cie błę­dów poprzez odpo­wied­nią reor­ga­ni­za­cję pro­ce­sów, kwa­li­fi­ka­cję per­so­ne­lu oraz cią­głe dosko­na­le­nie infra­struk­tu­ry. Aby móc roz­po­znać i wyeli­mi­no­wać wszyst­kie błę­dy, wszyst­kie pro­ce­sy muszą być sta­le spraw­dza­ne pod kątem ich moż­li­wo­ści dosko­na­le­nia. Przy­czy­ną wystę­po­wa­nia takich błę­dów mogą być nie­wła­ści­wie wyko­na­ne lub uru­cho­mio­ne pro­ce­sy z powo­du nie­dbal­stwa lub tym podob­ne. W celu wyeli­mi­no­wa­nia tych błę­dów nale­ży prze­szko­lić pra­cow­ni­ków, aby zwra­ca­li więk­szą uwa­gę na wyko­ny­wa­nie wła­snej pra­cy, aby te lub podob­ne błę­dy nie wystą­pi­ły w przy­szło­ści. Popra­wa jako­ści pra­cy jak i pro­duk­tów przy­czy­nia się zna­czą­co do zapo­bie­ga­nia wszel­kim błę­dom w pro­ce­sie produkcyjnym. 

Covid-19 Contents