Współ­pra­ca regionalna

W regio­nie Gry­fi­na jeste­śmy uzna­wa­ni za rze­tel­ne­go i atrak­cyj­ne­go pra­co­daw­cę. Szcze­gól­nie waż­ne jest dla nas to, że anga­żu­je­my się rów­nież lokal­nie w popra­wę warun­ków życia i pra­cy poza naszą fir­mą.

Umoż­li­wia­my uczniom szko­ły zawo­do­wej w Gry­fi­nie przy­go­to­wa­nie do zawo­du, prak­ty­kę zawo­do­wą w naszej fir­mie oraz przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu na „ope­ra­to­rów maszyn i urzą­dzeń”.

Ści­śle współ­pra­cu­je­my rów­nież z przed­szko­lem „Kra­sna­la Hała­ba­ły” w Gry­fi­nie. Dzię­ki temu wie­le dzie­ci naszych pra­cow­ni­ków ma moż­li­wość roz­wo­ju i pro­mo­wa­nia swo­ich talen­tów i zain­te­re­so­wań już na wcze­snym etapie.

Covid-19 Contents