Por­tal dostaw­ców Gru­py JÄGER

Na naszym por­ta­lu dla dostaw­ców nasi dostaw­cy i part­ne­rzy biz­ne­so­wi w spo­sób cyfro­wy mogą wymie­niać dane wyma­ga­ne do współ­pra­cy. Po pomyśl­nej reje­stra­cji skon­fi­gu­ru­je­my dla Cie­bie indy­wi­du­al­ny dostęp do por­ta­lu dostaw­ców JÄGER Gro­up.

Następ­nie wypeł­niasz oświad­cze­nie, któ­re pod­le­ga naszej wery­fi­ka­cji. Jeśli się zakwa­li­fi­ku­jesz, zosta­niesz uwzględ­nio­ny w puli dostawców.

Mann hält Tablet in der Hand als Grafik für

Covid-19 Contents