Nasze pro­duk­ty

Oprócz czę­ści gumo­wych, nasza ofer­ta pro­duk­tów obej­mu­je rów­nież wie­le róż­nych kom­bi­na­cji mate­ria­łów z gumą, two­rzy­wem sztucz­nym lub meta­lem. Jako czło­nek dzia­ła­ją­cej na całym świe­cie Gru­py JÄGER, spo­glą­da­my wstecz na nasze wie­lo­let­nie, ponad 75-let­nie doświad­cze­nie. Wte­dy począt­ki się­ga­ły han­dlu w obsza­rze tech­nicz­nym, a dziś my i nasze pro­duk­ty na bazie sze­ro­kiej wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej w wyso­kiej jakości.

Dowiedz się wię­cej o naszych produktach:

Zwei eckige Gummiformteile übereinander

Czę­ści for­mo­wa­ne z gumy

Wie­lo­funk­cyj­ne kom­po­nen­ty dzię­ki dosko­na­łe­mu współ­dzia­ła­niu narzę­dzia i materiału

/broekema/about-us/

Ele­men­ty gumowo-plastikowe

Nie­za­leż­nie od tego, czy są połą­czo­ne che­micz­nie, czy fizycz­nie – uni­kal­ne mate­ria­ły połą­czo­ne w jed­nym komponencie

/jaeger-gummi-und-kunststoff/products/

Ele­men­ty gumowo-metalowe

Izo­la­cyj­ne, sprę­ży­ste, tłu­mią­ce – roz­sze­rzo­ne wła­ści­wo­ści dzię­ki łączo­nym materiałom

Uszczel­ki for­mo­wa­ne wtryskowo

Uszczel­ki na meta­lo­wych pokryw­kach lub obu­do­wach są wul­ka­ni­zo­wa­ne na for­mie w pro­ce­sie for­mo­wa­nia wtryskowego.

Covid-19 Contents