Karie­ra

Wita­my na por­ta­lu karier Jaeger Pol­ska Spół­ka z o.o! Tutaj znaj­dziesz infor­ma­cje o naszych obsza­rach dzia­ła­nia, pro­ce­sach apli­ka­cyj­nych i wol­nych sta­no­wi­skach zakła­du zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w Gry­fi­nie. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na poten­cjal­nych nowych kole­gów, któ­rzy wnio­są swo­je pomy­sły i będą roz­wi­jać się razem z nami. Wła­śnie tak two­rzy­my inno­wa­cje, któ­re są korzyst­ne dla obu stron: dla Two­jej karie­ry jak rów­nież suk­ce­su naszej firmy.

/jaeger-polska/career/

Pra­cuj z nami

Szko­le­nie

2 Auszubildende und 1 Ausbilderin arbeiten zusammen am Laptop

Ofer­ty pracy

Współ­pra­ca regionalna

Covid-19 Contents