Testo­wa­nie i opra­co­wy­wa­nie mieszanek

Cechą szcze­gól­ną Jaeger Pol­ska jest to, że sami opra­co­wu­je­my nasze mate­ria­ły w opar­ciu o nasze wie­lo­let­nie know-how. W tym celu w naszym zakła­dzie w Hano­we­rze posia­da­my wła­sne labo­ra­to­rium i mie­szal­nię mate­ria­łów ela­sto­me­ro­wych, gdzie opra­co­wu­je­my recep­tu­ry do zasto­so­wań spe­cjal­nych. W ten spo­sób zapew­nia­my opty­mal­ne wła­ści­wo­ści mate­ria­łu dla Two­jej apli­ka­cji!

Te for­mu­ły sta­no­wią pod­sta­wę wie­lu naszych pro­duk­tów wytwa­rza­nych w Gru­pie JÄGER. Oprócz naszej wła­snej wie­dzy w zakre­sie opra­co­wy­wa­nia mie­sza­nek, pozy­sku­je­my rów­nież mie­szan­ki zewnętrz­nie. To pozwa­la nam zawsze dzia­łać ela­stycz­nie i nie­za­leż­nie przy zaku­pie mieszanek.

/blog/rubber-and-plastic-products-in-supply-chain-management-what-you-need-to-know/

Jakość to nasza naj­wyż­sza przesłanka

W tym celu posia­da­my wła­sne wewnętrz­ne zaple­cze testo­we, któ­re sta­le spraw­dza i utrzy­mu­je wyso­ką jakość i funk­cjo­nal­ność naszych pro­duk­tów i rozwiązań. 

Covid-19 Contents