Pro­ces produkcji

W Jäger Pol­ska ofe­ru­je­my róż­ne moż­li­wo­ści pro­duk­cji wyro­bów z gumy i pla­sti­ku. Posia­da­my rów­nież wykra­war­ki, pro­duk­cję krę­gli oraz urzą­dze­nia do pia­sko­wa­nia. Poni­żej możesz dowie­dzieć się wię­cej o naszych maszynach! 

Nasz park maszynowy

For­mo­wa­nie kom­pre­syj­ne i transferowe

For­mo­wa­nie wtryskowe

Pro­ces pro­duk­cji ele­men­tów gumowych

For­mo­wa­nie kom­pre­syj­ne i transferowe

For­mo­wa­nie trans­fe­ro­we TM

For­mo­wa­nie wtry­sko­we (IM)

Pro­duk­cja for­mo­wa­nych ele­men­tów gumowych

Ofe­ru­je­my rów­nież nastę­pu­ją­ce pro­ce­sy produkcyjne:

Pro­duk­cja ele­men­tów z two­rzyw sztucz­nych meto­dą wtryskową

Siła zamy­ka­ją­ca
35
80
145
300
350 (sys­tem piankowy) 
max. waga wtrysku 
40
103
287
2.000
2.000 (sys­tem)
Särad aus Kunststoff und Gummi

Covid-19 Contents