Ofer­ty pracy

Czy chciał­byś nadać swo­jej karie­rze nowy impet, obrać nowy kie­ru­nek w karie­rze zawo­do­wej lub po raz pierw­szy roz­po­cząć życie zawo­do­we po ukoń­cze­niu szko­le­nia? Ide­al­nie, jeste­śmy cał­ko­wi­cie zgodni! 

Jako pra­co­daw­ca z sil­ny­mi powią­za­nia­mi regio­nal­ny­mi, w Jaeger Pol­ska zawsze poszu­ku­je­my nowych, zmo­ty­wo­wa­nych pra­cow­ni­ków, któ­rzy chcą roz­wi­jać się razem z nami.

Apli­kuj już teraz na jed­no z ogło­szo­nych w naszej loka­li­za­cji w Gry­fi­nie wol­nych sta­no­wisk lub wyślij do nas nie­za­mó­wio­ną apli­ka­cję. Cze­ka­my na Two­ją wiadomość!

Wol­ne sta­no­wi­ska w Jaeger Polska:

Covid-19 Contents