Pra­cuj z nami

Nasi pra­cow­ni­cy są tak samo w cen­trum naszej uwa­gi, jak nasi klien­ci, ponie­waż dobro naszych pra­cow­ni­ków w pra­cy jest dla nas szcze­gól­nie waż­ne! Dla­te­go kła­dzie­my duży nacisk na pogo­dze­nie rodzi­ny, wypo­czyn­ku i pra­cy. Nasze licz­ne środ­ki mają­ce na celu utrzy­ma­nie i pro­mo­wa­nie zdro­wia w miej­scu pra­cy uzu­peł­nia­ją to. Inne zale­ty to nasze ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy, zakres pra­cy w nie­peł­nym wymia­rze godzin i róż­no­rod­ność indy­wi­du­al­nych środ­ków szkoleniowych. 
Jako sil­ny lokal­ny pra­co­daw­ca ofe­ru­je­my rów­nież całą gamę wyda­rzeń poza pra­cą, któ­re wzmac­nia­ją spój­ność i zaba­wę naszych pra­cow­ni­ków. Pod­czas nasze­go corocz­ne­go tur­nie­ju pił­ki noż­nej „Arnold-Jäger-Cup” może­my wspól­nie prze­ży­wać pił­kar­skie­go ducha jako dru­ży­na lub wspól­nie świę­to­wać na tra­dy­cyj­nym przy­ję­ciu bożo­na­ro­dze­nio­wym w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze. Jest kil­ka spo­so­bów, aby stać się czę­ścią zespo­łu Jäger. Na przy­kład moż­na do nas dołą­czyć poprzez prak­ty­kę, staż lub nawet poprzez bez­po­śred­ni wpis. Nasze nowo­cze­sne pro­ce­sy han­dlo­we, tech­no­lo­gie pro­duk­cji oraz kom­pe­ten­cje tech­nicz­ne czy­nią nas atrak­cyj­nym pra­co­daw­cą w regio­nie. Jeste­śmy dum­ni z każ­de­go z naszych pra­cow­ni­ków, któ­rzy dzię­ki swo­im wyso­kim kwa­li­fi­ka­cjom są zmo­ty­wo­wa­ni do wyko­ny­wa­nia swo­ich zadań każ­de­go dnia i pro­po­no­wa­nia naj­lep­szych roz­wią­zań dla naszych klien­tów. Roz­wój per­so­ne­lu jest dla nas waż­nym spo­so­bem zabez­pie­cze­nia, a nawet zwięk­sze­nia odpo­wie­dzial­no­ści, ini­cja­ty­wy i zado­wo­le­nia naszych pra­cow­ni­ków we wszyst­kich obsza­rach w per­spek­ty­wie dłu­go­ter­mi­no­wej. Pra­gnie­my zaofe­ro­wać Pań­stwu per­spek­ty­wy dal­sze­go roz­wo­ju karie­ry zawo­do­wej w naszej fir­mie. Chcesz stać się czę­ścią nasze­go zespo­łu i wystar­to­wać razem z nami? Wyszu­kaj teraz odpo­wied­nią ofer­tę pracy! 
/jaeger-polska/career/

Covid-19 Contents