Szko­le­nie

Od 2013 roku w Jäger Pol­ska Sp. z o.o. pro­wa­dzi­my prak­tycz­ną naukę zawo­du dla uczniów w naszej sie­dzi­bie w Gry­fi­nie. Możesz więc szko­lić się z nami, aby zostać ope­ra­to­rem maszyn oraz insta­la­cji do two­rzyw sztucz­nych, gumy lub mon­te­rem maszyn i instalacji! 
Auszubildende auf dem Weg ins Stammhaus Hannover
Jeste­śmy jed­ną z nie­licz­nych firm w Gry­fi­nie, któ­re po ukoń­cze­niu szko­le­nia ofe­ru­ją mło­dym ludziom moż­li­wość zatrud­nie­nia. W naszej fir­mie dowiesz się, jak w zna­czą­cy spo­sób połą­czyć posia­da­ną wie­dzę z cza­sów szkol­nych z wie­dzą o naszych pro­duk­tach, mate­ria­łach, pro­ce­sach. Po ukoń­cze­niu szko­le­nia będziesz musiał sta­wić czo­ła przy­szłym wyzwa­niom ryn­ku pra­cy. I na to wła­śnie przy­go­tu­je Cię staż w naszej fir­mie. W cza­sie Two­je­go poby­tu z nami w peł­ni wes­prze­my każ­de­go ucznia. Ozna­cza to, że orien­tu­je­my się cał­ko­wi­cie na Two­je potrze­by i szyb­kość ucze­nia się oraz wspie­ra­my Cię w ewen­tu­al­nych pro­ble­mach, na przy­kład w for­mie kore­pe­ty­cji. W ten spo­sób może­my wspól­nie odnieść sukces! 

Covid-19 Contents